rss Euroopan unioni

15.2.2018 Euroopan komissio vaatii sosiaalisen median sopimusehtoihin EU:n kuluttajansuojasääntöjen mukaisia lisämuutoksia

Facebookin, Twitterin ja Google+:n sopimusehtoja on muutettava edelleen, jotta ne olisivat EU:n kuluttajasääntöjen mukaisia. Tähänastiset muutokset eivät täytä kaikkia Euroopan komission ja EU-maiden kuluttajaviranomaisten maaliskuussa 2017 esittämiä vaatimuksia

Lue lisää


15.2.2018 Tietosuojavaltuutetun toimisto: Tietosuoja-asetuksen soveltamisesta uusia ohjeita: aiheina tietoturvaloukkaukset, automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut päivitettyjä ohjeita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta. Ohjeita on muokattu aiemmin saatujen kommenttien perusteella, ja ne on nyt hyväksytty lopullisessa muodossaan

Lue lisää


14.2.2018 Euroopan komissio: Mietintö EU:n kansalaisten oikeudesta äänestää ja tulla ehdokkaiksi kunnallisvaaleissa

Euroopan komissio on julkaissut kolmannen kertomuksensa EU: n kansalaisten oikeudesta äänestää ja olla ehdokkaana kunnallisvaaleissa silloin, kun nämä asuvat toisessa EU: n jäsenvaltiossa

Lue lisää


14.2.2018 Euroopan komissio:Tuloksia tuottava EU: komissio esittää ideoita EU:n tehostamiseksi

Euroopan komissio on tänään esittänyt joukon käytännön toimia, joilla voitaisiin tehostaa EU:n työskentelyä ja parantaa EU:n toimielinten johtajien ja unionin kansalaisten yhteyksiä. Toimia on tarkoitus käsitellä 23. helmikuuta 2018 pidettävässä EU-johtajien epävirallisessa tapaamisessa

Lue lisää


13.2.2018 SM blogi Tuomo Kurri : EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistus etenee

Euroopan unionin turvapaikkajärjestelmän uudistustyö jatkuu tiiviisti. Kesällä 2016 annettujen seitsemän ehdotuksen käsittely on edennyt ja monelta osin ollaan pitkällä

Lue lisää


13.2.2018 Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: Uutiskirjeessä 1/2018 vinkkejä verkko-ostoksille ja tietoa verkkokaupan hintavirheistä

Vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä on katsaus viime vuoden valitustilastoihin, joissa lentoaiheet ja tilausansat olivat kärjessä. Lisäksi uutiskirjeessä on juttu verkkokaupan hintavirheistä neljän tapausesimerkin kautta ja vinkit sisustustuotteiden ja huonekalujen verkko-ostoksille

Lue lisää


8.2.2018 Euroopan unionin neuvosto: EU–Norja-sopimus allekirjoitettu, alv-petosten torjunta tehokkaammaksi

EU ja Norja allekirjoittivat sopimuksen alv-alan yhteistyön edistämisestä Sofiassa 6. helmikuuta 2018

Lue lisää


8.2.2018 Eu:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläiset – Sosiaaliturva – Sovellettava lainsäädäntö – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 14 artiklan 1 kohdan a alakohta – Lähetetyt työntekijät – Asetus (ETY) N:o 574/72 – 11 artiklan 1 kohdan a alakohta – E 101 ‑todistus – Näyttöarvo – Todistus, joka on saatu tai johon on vedottu vilpillisesti

Lue lisää


7.2.2018 Euroopan parlamentti: Lisää mahdollisuuksia tehdä verkko-ostoksia toisista EU-maista

Uusien sääntöjen myötä kuluttajat voivat ostaa aiempaa helpommin verkossa esimerkiksi erilaisia tuotteita, konserttilippuja ja hotellimajoituksia toisista EU-maista paikallisilla hinnoilla

Lue lisää


2.2.2018 Euroopan unionin neuvosto: Energiatehokkaat rakennukset: EU-suurlähettiläät hyväksyivät sopimuksen

EU-suurlähettiläät vahvistivat 31.1 puheenjohtajamaa Viron ja Euroopan parlamentin välillä joulukuussa 2017 saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamisesta

Lue lisää


1.2.2018 Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 20 ja SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisuus – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – Sosiaalihuolto – Sairausetuudet – Vammaisille tarkoitetut palvelut – Jäsenvaltiossa olevan kunnan velvollisuus tarjota asukkaalleen kansallisen lainsäädännön mukaista henkilökohtaista apua tämän toisessa jäsenvaltiossa suorittamien korkeakouluopintojen aikana

Lue lisää


31.1.2018 Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus vuoden 2007 Haagin pöytäkirjaan sisällytettyjen lainvalintasääntöjen tulkitsemisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla – Elatusvelvoitteet – Puuttuva mahdollisuus saada elatusvelvolliselta elatusapua – Elatusapuun oikeutetun asuinpaikan valtion vaihtuminen – Lex forin soveltaminen

Lue lisää


30.1.2018 Europan komissio on julkaissut raportin kollektiivisista oikeussuojakeinoista jäsenvaltioissa

Raportissa tarkastellaan jäsenvaltioiden edistymistä kollektiivisten korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanossa komission vuoden 2013 suosituksen mukaisesti

Lue lisää


29.1.2018 Euroopan komission Suomen-edustusto: Komissio kehottaa Suomea panemaan asianmukaisesti täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevat EU:n säännöt

Komissio kehottaa perustellulla lausunnolla Suomea toteuttamaan ripeästi toimia sen varmistamiseksi, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva EU:n lainsäädäntö (direktiivi 2005/29/EY) saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä

Lue lisää


26.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio: Schrems voi nostaa omasta puolestaan kanteen Facebook Irelandia vastaan Itävallassa

Sen sijaan muiden kuluttajien oikeuksien luovutuksensaajana hän ei voi käyttää kuluttajan oikeuspaikkaa ryhmäkannetta varten.

Lue lisää


26.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio: Turvapaikanhakijaa ei voida velvoittaa psykologisiin testeihin seksuaalisen suuntautumisensa määrittämiseksi

Psykologisten testien suorittamista on pidettävä suhteettomana puuttumisena hakijan yksityiselämään

Lue lisää


25.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Ehdottomat kieltäytymisperusteet – 3 artiklan 3 alakohta – Alaikäiset – Vaatimus tarkistaa vähimmäisikä, jonka saavuttanutta voidaan pitää rikosoikeudellisesti vastuullisena, vai tapauskohtainen arviointi niiden lisäedellytysten perusteella, joita täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännössä säädetään konkreettisesti alaikäisen panemiseksi syytteeseen tai tuomitsemiseksi

Lue lisää


24.1.2018 Euroopan komissio: Komission ohjeet uusien tietosuojasääntöjen soveltamiseen

Komissio julkaisee tänään ohjeita helpottaakseen uusien tietosuojasääntöjen soveltamista kaikkialla EU:ssa 25. toukokuuta alkaen. Lisäksi otetaan käyttöön pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu verkkoväline

Lue lisää


23.1.2018 Euroopan parlamentti: Parempi lasten suojelu kansainvälisissä avioero-oikeudenkäynnissä

Kansainvälisten erojen ja rajat ylittävien lapsikaappausten lisääntyminen EU: ssa edellyttää, että EU: n lainsäädäntöä konfliktien ratkaisemiseksi parannetaan.

Lue lisää


23.1.2018 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Kansalaisyhteiskunta uhattuna monissa paikoissa EU:ssa

Asiaa käsitellään perusoikeusviraston (FRA) uudessa raportissa

Lue lisää


19.1.2018 Euroopan komissio: Vihapuhetta torjutaan verkossa – komission aloite tuottaa tulosta, uusia verkkoalustoja mukaan

Tietotekniikkayritykset ovat poistaneet keskimäärin 70 prosenttia niille ilmoitetusta laittomasta vihapuheesta. Tämä käy ilmi kansalaisjärjestöjen ja julkisten tahojen toteuttamasta kolmannesta arvioinnista, jossa tarkasteltiin verkossa levitettävän laittoman vihapuheen torjuntaa koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanoa

Lue lisää


19.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio pääomien vapaasta liikkuvuudesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Pääomien vapaa liikkuvuus – SEUT 63 ja SEUT 65 artikla – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 11 artikla – Jäsenvaltion sosiaaliturvan rahoittamiseen käytettävät pääomatuloista kannettavat maksut – Jonkin toisen jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvien Euroopan unionin kansalaisten vapauttaminen maksuista – Kolmannen valtion sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvat luonnolliset henkilöt – Kohtelun erilaisuus – Rajoitus – Oikeuttaminen

Lue lisää


17.1.2018 MTV.fi: EU vaatii tiukennuksia – Tivi: Youtuben pitää tarkastaa kaikki sisältö ennakkoon

Europpan unionin komission uuden lakiuudistuksen myötä sosiaalisen median palveluiden tulisi tehdä suuria panostuksia algoritmipohjaiseen tunnistukseen ja sisällön sensurointiin

Lue lisää


17.1.2018 Eduskunta Brysselin asiantuntijan katsaus: Kevään 2018 ajankohtaiset EU-asiat

Komissio on tämän vuoden työohjelmassaan ilmoittanut antavansa toimikautensa viimeiset lainsäädäntöesitykset tämän kevään aikana. Pääosin kyse on viimeisistä silauksista useisiin koko vaalikauden käynnissä oleviin hankkeisiin, kuten digitaalisiin sisämarkkinoihin, energiaunioniin, muuttoliikeagendaan ja turvallisuusunioniin

Lue lisää16.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltion alueella laittomasti oleskeleva kolmannen maan kansalainen – Uhka yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle – Direktiivi 2008/115/EY – 6 artiklan 2 kohta – Palauttamispäätös – Kielto tulla jäsenvaltioiden alueelle – Määrääminen Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon – Kansalainen, jolla on toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa – Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus – 25 artiklan 2 kappale – Neuvottelumenettely maahantulokiellon määräävän jäsenvaltion ja oleskeluluvan myöntäneen jäsenvaltion välillä – Määräaika – Se, ettei kuultava sopimusvaltio ole esittänyt kantaansa – Seuraukset palauttamispäätöksen ja maahantulokieltopäätöksen täytäntöönpanolle

Lue lisää


11.1.2018 Työ- ja elinkeinoministeriö: Yksityiset toimijat mukaan Euroopan työnvälitysverkostoon

EU- ja ETA-maat kattava rekrytointi- ja työnvälityspalvelu Eures avataan yksityisille toimijoille. Tavoitteena on lisätä työvoiman liikkuvuutta ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta

Lue lisää


11.1.2018 Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Direktiivi 2004/38/EY – 2 artiklan 2 alakohdan a alakohta – Aviopuolison käsite – Unionin kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella unionin alueella – Samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen avioliitto – Avioliiton tunnustamatta jättäminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa – 3 artikla – Muun perheenjäsenen käsite – 7 artikla – Oikeus oleskella yli kolme kuukautta – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 21 artikla

Lue lisää


10.1.2018 Finanssivalvonnan kannanotto Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2)-siirtymäajan tilanteesta

Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2) edellyttämät muutokset maksupalvelu- ja maksulaitoslakiin tulevat voimaan Suomessa pääosin 13.1.2018. Direktiivin nojalla annetaan myös komission asetus teknisistä sääntelystandardeista asiakkaan vahvasta tunnistamisesta ja turvallisesta kommunikaatiosta. Asetus tulee voimaan 18 kk kuluttua sen julkaisusta virallisessa lehdessä. Tällä hetkellä asetuksen odotetaan tulevan voimaan syksyllä 2019

Lue lisää


9.1.2018 Ilmoitus sidosryhmille: Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n sääntöjen kumoaminen tietosuojan alalla

Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä tahoja muistutetaan niistä oikeudellisista seurauksista, joita on tarkasteltava, kun Yhdistynyt kuningaskunta tulee kolmanneksi maaksi

Lue lisää


4.1.2018 EU:n tuomioistuimen tuomio henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sijoittautumisvapaus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 ja SEUT 49 artikla – Lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan vastavuoroinen tunnustaminen – Direktiivit 75/363/ETY ja 93/16/ETY – Erikoislääkäriksi kouluttautuvien lääkärien palkkaus

Lue lisää


2.1.2018 Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt lentoturvallisuutta koskevia sääntöjä ja uusia droneja koskevia sääntöjä

Uudistus sisältää ensimmäiset EU:n laajuiset säännöt siviilikäyttöön tarkoitetuille droneille

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje