rss Kotimaiset tuomioistuimet

16.2.2018 KKO esittää kansliapäällikkö Asko Välimaata jäsenekseen

Välimaa toimii oikeusministeriön kansliapäällikkönä ja on aiemmin toiminut lainsäädäntöneuvoksena.

Lue lisää15.2.2018 KKO: Reklamaatio ja vahingonkorvausvaatimus tehty liian myöhään

KKO:2018:11 Velan vanhentuminen - Vanhentumisen katkaiseminen Vahingonkorvaus Kiinteistön kauppa - Reklamaatio

Lue lisää


14.2.2018 KHO esittää muutoksia oikeudenkäyntimaksuja koskevaan lainsäädäntöön

Myös oikeusapupalkkiosta menestyksekkäästi valittava asianajaja joutuu maksamaan 250 euron oikeudenkäyntimaksun.

Lue lisää


14.2.2018 Hovioikeus: Yleisten sopimusehtojen mukainen viivästyssakko on korvausvastuun yläraja

HelHO:2018:1 Rakennusurakka Yleiset sopimusehdot Viivästyssakko Vahingonkorvaus

Lue lisää


13.2.2018 Markkinaoikeus: lavastus on keskeinen osa elokuvaa eikä elokuvasta ole erotettavissa itsenäistä ja omaperäistä lavastusteosta

Markkinaoikeus: A > Sputnik Oy, tekijänoikeus - teos - markkinaoikeuden toimivalta

Lue lisää


13.2.2018 Sijaisvanhempien sijaisten työ kuului työaikalain soveltamisalaan

KKO:2018:10 Työaika - Työaikalain soveltamisala Euroopan unionin oikeus - Työaikadirektiivi Kanneaika

Lue lisää13.2.2018 Velkajärjsteluhakemus jätettiin tutkimatta, kun sitä ei täydennetty ministeriön ohjeiden mukaiseksi

VaaHO:2018:1 Yksityishenkilön velkajärjestely Tutkimatta jättäminen Pääsy tuomioistuimeen

Lue lisää


9.2.2018 KKO äänesti kuinka kehittynyt tuomion purkuhanke tulee olla ennen kuin siihen voidaan myöntää julkista oikeusapua

KKO:2018:9 Oikeusapu - Avustajan määrääminen - Ratkaisupyyntö Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

Lue lisää


7.2.2018 Isku tuomittiin maksamaan uhkasakko markkinaoikeuden antaman kiellon rikkomisen johdosta

Markkinaoikeus: Martela Oyj > Isku Interior Oy sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

Lue lisää6.2.2018 Ennakkopäätös kannabiksen kasvattamisen rikosoikeudellisesta arvioinnista

KKO:2018:7 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos

Lue lisää


5.2.2018 Virolaisen yhtiön osakastoimitusjohtajalla samanlainen oikeus työsuhdeauton verottomaan käyttöön kuin työntekijällä

KHO:2018:21 Autovero – Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa – Osakkeenomistaja – Toimitusjohtaja

Lue lisää1.2.2018 Markkinaoikeus turvasi muut teleliittymien tiedot, paitsi ne joita säilytettiin vain viranomaistarpeita varten

Markkinaoikeus: tekijänoikeus - turvaamistoimi - tekijänoikeuslain 60 a §:n mukainen luovuttamismääräys - vakuus

Lue lisää


1.2.2018 KHO: Lastensuojeluviranomaisilla osavastuu huostaanotetun lapsen kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioon ottamisesta

Huostaanotto – Huostaanoton edellytysten täyttyminen – Perheväkivalta – Perheväkivallan uhka – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuolto – Sijaishuoltopaikka – Kulttuuritaustan huomioon ottaminen – Sosiaalitoimen positiivinen toimimisvelvollisuus

Lue lisää


1.2.2018 Hovioikeus määräsi isyysasissa haudan avattavaksi kudosnäytteen ottamiseksi

HelHO:2017:15 Isyyden vahvistaminen Perustuslaki -Perusoikeudet - Perustuslain etusija Euroopan ihmisoikeussopimus Yksityiselämän suoja Yhdenvertaisuus

Lue lisää


1.2.2018 KHO hyväksyi hallintomenettelyssä annetun esiintymiskiellon, joka oli annettu asianosaisen isälle

KHO:2018:17 Hallintoasia – Asiamies – Esiintymiskielto – Yksilöity asia – Suhteellisuusperiaate – Sananvapaus

Lue lisää


1.2.2018 KKO myönsi osittaisen valitusluvan Alkotaxi-asiassa

Valituslupa myönnettiin alkoholirikosta koskevassa asiassa. Valituslupaa ei myönnetty verorikoksen osalta.

Lue lisää


30.1.2018 Pääkäsittelyn jälkeen vangittuna pitäminen sotkemisvaaran vuoksi ei ollut perusteltua

I-SHO:2018:1 Pakkokeino – Vangitseminen – Vaikeuttamisvaara Ratkaisun perusteleminen

Lue lisää


30.1.2018 Virkasopimuksen irtisanomista koskeva päätös oli valituskelpoinen muutoksenhakukiellosta huolimatta

KHO:2018:15 Virkasopimuksen irtisanominen – Valtiontalouden tarkastusvirasto – Päätöksen valituskelpoisuus – Kuuleminen – Virkasopimuksen irtisanomisen perusteet – Perusteiden asianmukaisuus

Lue lisää


25.1.2018 Työnantajalla velvollisuus ottaa vastaan osittainen työsuoritus työtaistelutoimenpiteen aikana

THO:2018:1 Työsopimus - Työstä kieltäytyminen - Työnjohto-oikeus - Työsuorituksen estyminen - Työpalkka - Syrjintä Perustuslaki - Yhdistymisvapaus - Omaisuuden suoja - Elinkeinon harjoittamisen vapaus Yhdenvertaisuuslaki - Hyvitys

Lue lisää


25.1.2018 Työtuomioistuimen presidentiksi Pekka Pärnänen

Hallitus esitti tänään, että työtuomioistuimen presidentiksi nimitetään hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen

Lue lisää


25.1.2018 Lapsen asuinpaikan muututtua käräjäoikeuden päätöksellä, lapsen huostaanotolle ei ollut perusteita

KHO:2018:13 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Huoltajan ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista – Riita lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta – Huostaanoton viimesijaisuus

Lue lisää


24.1.2018 KHO:ssa harvinainen suullinen käsittely Digitan asiassa

KHO järjestää 25.-26.1.2018 suullisen käsittelyn asiassa, jossa selvitetään Digita Oy:n huomattavan markkinavoiman velvoitteita päälähetysasemien antennipaikkaan- ja kapasiteettiin pääsyn sekä televisio- ja valtakunnallisten radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla.

Lue lisää22.1.2018 Tasingon maksaminen vähemmistöosakkeina oli kohtuutonta

VaaHO:2017:9 Osituksen moite Tasinko Tasingoksi määrättävä omaisuus Kohtuuttomuus tai shikaanimaisuus

Lue lisää


19.1.2018 Avopuolison isän tekemän talonrakennustyön arvoa ei hyvitetty omaisuuden erottelussa

KKO:2018:5 Avoliitto - Omaisuuden erottelu - Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta

Lue lisää


18.1.2018 Kuolinpesän arvo-osuustiliin voitiin tehdä merkintä pesän osakkaan osuuden ulosmittauksesta

KKO:2018:4 Ulosottokaari - Ulosmittaus - Ulosmittauksen varmistaminen

Lue lisää


17.1.2018 KHO:n ennakkoratkaisu asunnon luovutuksen verovapaudesta kun osakehuoneiston sijaan rakennetaan uusia asuntoja

KHO:2018:9 Ennakkoratkaisu – Tulovero – Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutuksen verovapaus – Rakennuspaikkaosakkeiden luovutuksesta saatu voitto – Tulon veronalaisuus

Lue lisää


17.1.2018 Toimintaohjeita ei saa käyttää kehitysvammaisen yhteydenpidon rajoittamistarkoituksessa

KHO:2018:8 Kehitysvammaisten erityishuolto – Tapaamisia koskeva toimintamalli – Yhteydenpidon rajoittaminen – Asian tutkiminen tuomioistuimessa – Laissa sääntelemätön rajoitus

Lue lisää


16.1.2018 KKO hylkäsi syytteen, joka koski huumausaineiden tilaamista postitse ulkomailta

Miehen väitettiin tilanneen Espanjasta 10 grammaa amfetamiinia. Huumausaine saapui Suomeen postilähetyksessä, jonka vastaanottajaksi oli merkitty miehen nimi ja kotiosoite. Lähetystä ei toimitettu perille, vaan se hävitettiin tullin toimesta.

Lue lisää


15.1.2018 Toimeentulotukea ei voitu periä takaisin kuolinpesäosuudesta, jota rasitti toisten osakkaiden hallintaoikeus

KHO:2018:7 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen takaisinperintä – Takaisinperinnän perusteet – Takaisinperintäehto – Perintä kuolinpesäosuudesta – Keskinäinen testamentti – Omaisuuden käyttö- ja hallintaoikeus

Lue lisää


12.1.2018 Toimeentulotukivalitusten määrät ovat kasvussa hallinto-oikeuksissa

Toimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta on kasvattanut hallinto-oikeuksiin tulevien toimeentulotukea koskevien valitusten määrää.

Lue lisää


11.1.2018 Tuomarinimityksiä 12.1.2018

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


11.1.2018 Vammaisella lapsella oikeus koulussa maksuttomaan ravintoon PEG-napin kautta

KHO:2018:3 Opetustoimi – Maksuton kouluateria – Kliininen ravintovalmiste

Lue lisää


10.1.2018 Ulkomaisen yhtiön tytäryhtiön siirtohinnoittelu oikaistiin

Helsingin HAO: Elinkeinotulon verotus - Siirtohinnoittelu - Konserni - Toiminnan tappiollisuus - Uudelleenluonnehdinta

Lue lisää


10.1.2018 KHO ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän asioita

Yksittäisistä asiaryhmistä suurin oli turvapaikka-asiat.

Lue lisää


8.1.2018 Poliisimiehen syytteet henkilörekisterikoksesta ja -rikkomuksesta hylättiin

RHO:2018:1 Henkilörekisteririkos Henkilörekisteririkkomus Virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Poliisin tietojärjestelmät

Lue lisää


5.1.2018 KHO laajensi muutoksenhakuun oikeutettujen piiriä lentomelua koskevassa asiassa

KHO:2018:1 Valitusoikeus – Ilmailulaki – Hallintolainkäyttölaki – Kunta – Asukasyhdistys – Århusin sopimus – Lentoasema – Ympäristönsuojelulaki – Meluntorjunta – Melunhallintadirektiivi – Lentomelualue – Maankäytön suunnittelu

Lue lisää


4.1.2018 KKO alensi talousrikoksensa tunnustaneen rangaistusta

KKO:2018:2 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperusteet Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos Veropetos - Törkeä veropetos

Lue lisää


3.1.2018 Vuosi 2018 tuo ECLI-merkinnän KKO:n ennakkopäätöksiin

ECLI (European case law identifier) on eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus.

Lue lisää


2.1.2018 Asianomistaja sai valittaa vastapuolelle myönnetyn lisäajan kuluessa.

KKO:2018:1 Muutoksenhaku - Valitusosoitus Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen

Lue lisää


2.1.2018 KKO ryhtyy julkaisemaan lyhennelmiä ennakkopäätöksistään englanniksi

Lyhennelmiä julkaistaan ratkaisuista, joiden katsotaan voivan herättää kiinnostusta Euroopan unionin jäsenmaissa tai kansainvälisessä yhteisössä laajemmin.

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje